Công bố thông tin báo cáo tháng 02 của Quỹ VTBF
Công ty Quản lý quỹ VietinBank xin trân trọng Công bố thông tin Quỹ đầu tư trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VTBF) – Báo cáo tháng 02/2020
Chi tiết xem dưới đây!
1. Báo cáo tài chính quỹ mở_T02-2020
2. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng_GDChungchi_Quymo
3. BCĐinh kỳ Hoạt động đầu tư_Quỹ Mở
4. ETIQITOCAHBCHoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_T02.2020
ShareThis Copy and Paste