Tư vấn xây dựng danh mục đầu tư
  Dịch vụ Đại diện người sở hữu Trái phiếu:
  • Thay mặt Người sở hữu Trái phiếu thực hiện các quyền lợi của Người sở hữu Trái phiếu theo các Văn kiện Trái phiếu
  • Giám sát việc tuân thủ các cam kết của Tổ chức phát hành quy định trong các Văn kiện Trái phiếu
  • Làm trung gian liên lạc giữa người sở hữu trái phiếu, tổ chức phát hành và các tổ chức có liên quan khác;
  • Yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi tổ chức phát hành không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi trái phiếu;
  • Thay mặt người sở hữu trái phiếu thực hiện các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm theo đúng điều khoản hợp đồng
  • Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong trường hợp phát hiện tổ chức phát hành có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sở hữu trái phiếu.
  Dịch vụ tư vấn đầu tư
ShareThis Copy and Paste