Quỹ Đầu tư Trái phiếu NHCTVN (VTBF)
THÔNG TIN CHUNG
 • Mã giao dịch VTBF
 • Loại quỹ Quỹ trái phiếu
 • Lợi nhuận kì vọng 7%/năm
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG/CCQ
20/01/2023
 • NAV/CCQ(VND) 12.617,17
 • Thay đổi so kỳ trước (%) 0,04
 • Thay đổi so đầu năm (%) 0,30
GIÁ TRỊ TS RÒNG CỦA QUỸ
04/05/2022
 • Hiện tại(tỷ VND) 53,96
 • Tăng giảm kỳ trước (%) 0,18
 • Tháng trước(tỷ VND) 53,86
TĂNG TRƯỞNG TRUNG BÌNH NĂM
04/05/2022
 • 1 Năm (%) 0
 • 2 Năm (%) 0
 • 3 Năm (%) 0

Báo cáo NAV

PHÂN BỔ THEO TÀI SẢN


11/05/2022


BIỂU ĐỒ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

LỢI SUẤT ĐẦU TƯ

20/01/2023

NAV 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng
VTBF 12.617,17 0,56 2,01 0,30 5,50
ShareThis Copy and Paste