Thông báo/Công bố thông tin quỹ
Hồ sơ xin ý kiến Đại hội nhà đầu tư thường niên Quỹ VTBF 2021
 Hồ sơ xin ý kiến Đại hội nhà đầu tư thường niên Quỹ VTBF 2021:

-        Công văn gửi UBCKNN vv tổ chức đại hội thường niên Quỹ VTBF bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
-        Phiếu ý kiến gửi Nhà đầu tư.
Các nội dung xin ý kiến: 
1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Quỹ VTBF
2.     TT vv thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; 
3.     TT vv thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
4.     TT vv thông qua Ngân sách hoạt động Ban đại diện 2020 và đề xuất ngân sách hoạt động Ban Đại Diện (“BĐD”) Quỹ năm 2021 của Quỹ VTBF
5.     TT vv thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2021;
6.     TT vv thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Quỹ VTBF . 
7.     TT vv miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BĐD Quỹ (kèm hồ sơ từ nhiệm, hồ sơ cá nhân ứng cử viên). 
Ghi chú: File bằng cấp của ông Nguyễn viết Hoàng đi kèm tờ trình này.
8.     TT vv ủy quyền cho BĐD Quỹ thực hiện một số Quyền của Đại hội NĐT năm 2021;
 
 

Toàn bộ hồ sơ có thể download tại đây.
 
ShareThis Copy and Paste