Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Quỹ VTBF theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ
Chi tiết file đính kèm:
Nghi Quyet 
ShareThis Copy and Paste