Công ty Quản lý quỹ VietinBank tổ chức Lấy ý kiến bằng văn bản đại hội Nhà đầu tư về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ VTBF
+ Ngày gửi phiếu ý kiến: 01/08/2022
+ Ngày nhận phiếu ý kiến: 11/08/2022
+ Mục đích xin ý kiến: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban đại diện quỹ
+ Hồ sơ: như file đính kèm( Ho so dai hoi)
ShareThis Copy and Paste