Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét bán niên Năm 2020 và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.
Công ty Quản lý quỹ VietinBank Xin trân trọng Công bố Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét bán niên Năm 2020 và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.
Chi tiết xem dưới đây.
ShareThis Copy and Paste