Thông báo/Công bố thông tin quỹ
Công ty quản lý quỹ VietinBank tổ chức Lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư quỹ VTBF năm 2022
Công ty quản lý quỹ VietinBank thông báo về việc Lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư quỹ VTBF năm 2022, cụ thể:
 • Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến đến Nhà đầu tư: 08/06/2022
 • Ngày nhận Phiếu ý kiến từ Nhà đầu tư: 23/06/2022
 • Danh sách Nhà đầu tư gửi Phiếu ý kiến: Theo Danh sách Nhà đầu tư ngày 03/06/2022 do VSD gửi.
 • Nội dung Lấy ý kiến bằng văn bản:
 • Biểu quyết thông qua các Báo cáo/Tờ trình;
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 • Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 • Tờ trình thông qua thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2021 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2022;
 • Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2022;
 • Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ;
 • Tờ trình về việc uỷ quyền cho Ban đại diện Quỹ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội NĐT;
 • Bầu cử bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ.
Hồ sơ chi tiết (đính kèm):  Dai hoi NDT thuong nien 2022_1
ShareThis Copy and Paste