Báo cáo NAV
Báo cáo NAV quỹ VTBF tuần từ 30/03/2021 - 06/04/2021
  GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF
 
Từ ngày: 30/03/2021
Đến ngày: 06/04/2021
Tên quỹ mở Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%) Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm  
 
Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN
Mức cao nhất (VND) Mức thấp nhất (VND) Số lượng đơn vị quỹ Tổng giá trị tại ngày giao dịch Tỷ lệ sở hữu
VTBF  
0.0%
 
 
0-1%
 
 11,951.14   11,940.16  
0.09%
 
            12,467.68
 
            11,758.03
 
                 -  
 
                               -  
 
 
0.00%
 
 
Ghi chú:                                                                                                                                                               
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
(**) Mức phí mua lại áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ Quỹ dưới 3 tháng là 1%, từ 03-06 tháng là 0.5%, từ trên 06 tháng là miễn phí.
(***) Mức giá dịch vụ chuyển đổi áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ dưới 3 tháng là 1%, 3-6 tháng là 0.5%, trên 6 tháng là miễn phí.
ShareThis Copy and Paste